شبکه یک شبکه دو شبکه سه شبکه چهار
Tv13 پخش زنده‌ی شبکه‌های تلویزیونی Tv22 پخش زنده‌ی شبکه‌های تلویزیونی Tv32 پخش زنده‌ی شبکه‌های تلویزیونی Tv42 پخش زنده‌ی شبکه‌های تلویزیونی
شبکه تهران شبکه آموزش شبکه خبر شبکه قرآن
Tv tehran2 پخش زنده‌ی شبکه‌های تلویزیونی Tv amouzesh2 پخش زنده‌ی شبکه‌های تلویزیونی Tv irinn2 پخش زنده‌ی شبکه‌های تلویزیونی Tv quran2 پخش زنده‌ی شبکه‌های تلویزیونی
شبکه امام رضا شبکه جام جم ۱ شبکه جام جم ۲ شبکه جام جم ۳
Tv reza2 پخش زنده‌ی شبکه‌های تلویزیونی Tv jamejam6 پخش زنده‌ی شبکه‌های تلویزیونی Tv jamejam6 پخش زنده‌ی شبکه‌های تلویزیونی Tv jamejam6 پخش زنده‌ی شبکه‌های تلویزیونی
شبکه سحر ۱ شبکه سحر ۲ شبکه العالم شبکه الکوثر
Tv sahar4 پخش زنده‌ی شبکه‌های تلویزیونی Tv sahar4 پخش زنده‌ی شبکه‌های تلویزیونی Tv alaalam2 پخش زنده‌ی شبکه‌های تلویزیونی Tv kowthar2 پخش زنده‌ی شبکه‌های تلویزیونی
شبکه لبیک شبکه PressTV شبکه شما شبکه iFILM
Tv labbaik2 پخش زنده‌ی شبکه‌های تلویزیونی Tv presstv2 پخش زنده‌ی شبکه‌های تلویزیونی Tv shoma2 پخش زنده‌ی شبکه‌های تلویزیونی Tv ifilm2 پخش زنده‌ی شبکه‌های تلویزیونی